15.05.2013 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Zarząd Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej zgodnie z paragrafem 22 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia w dniu 17 czerwca 2013 (poniedziałek), o godz. 17.30 (I termin),o godz. 18.00 (II termin) w Osiedlowym Klubie Kultury ISKIERKA w Krakowie - ul. Żywiecka 44.

­ Porządek obrad:

1. Otwarcie zebranie
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej Zebrania
4. Stwier­dzenie prawomocności Zebrania
5. Zatwierdzenie porządku obrad,
6. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniam
8. Podjęcie uchwały programowej
9. Nadanie członkostwa honorowego
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie zebrania

Prosimy także o uregulowanie zaległych składek członka zwyczajnego

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej

Grzegorz Gargula

Komentarze
do wpisu Walne zebranie SSiEA