24.05.2018 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Zarząd Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej zaprasza Członków do udziału w walnym zebraniu.
Zarząd Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej zgodnie z paragrafem 22 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia w dniu 25 czerwca 2018 (poniedziałek), o godz. 20:15 (I termin), o godz. 20.30 (II termin). Zebranie odbędzie się w Publicznym Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie, przy ul. Spółdzielców 5

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebranie
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej Zebrania
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
5. Zatwierdzenie porządku obrad,
6. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Podjęcie uchwały programowej
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie zebrania

Prosimy także o uregulowanie zaległych składek członka zwyczajnego.

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej

Katarzyna Gać

Komentarze
do wpisu Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia